Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest B BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Kurniki 9, 31-156 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000726819, NIP 6762547786, REGON 369938619, reprezentowaną przez komplementariusza – B Brands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000625011, REGON: 364789155, NIP: 6751548865, w imieniu której działa Prezes Zarządu – Rafał Biniek (zwany dalej „Administratorem”).

2. Z Administratorem możecie Państwo skontaktować się pisząc na adres: manager@almondcatering.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 508 827 624.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Administratorem (zwana dalej: „Umową”), lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez Państwa Regulaminu i uiszczeniu płatności, które umożliwiają Państwu nabycie oferowanych przez nas towarów za pośrednictwem Sklepu (almondcatering.shoplo.pl). Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie naszą Ofertą.

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:

a) imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP

b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto)

c) numer telefonu,

d) adres e-mail.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

7. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

    1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
    2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

8. Mają Państwo pełne prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Państwa dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,

b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,

c) usunięcia swoich danych osobowych,

d) przenoszenia danych

e) ograniczenia przetwarzania,

f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych

g) w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Państwa zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu możecie Państwo skontaktować się z Administratorem.

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu almondcatering.shoplo.pl

10. Nie przekazujemy Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.